Kungsträdgården -
 Ett långsamt skådespel i nio scener
Onsdag 3 april kl 17.30
Föreläsning om Kungsträdgårdens historia, arkitektur och stadsrum. Platsen har en lång historia från senmedeltiden som slottet Tre kronors köksträdgård och lustgård. Under 1800-talets början utvecklades platsen till ett öppet offentligt torg. Vid 1860-talet omgestaltas torget åter till park, denna gång för en offentlig borgerlighet. Kungsträdgården har genom sitt läge och sin parkkaraktär varit en attraktiv plats för bl.a. stadens nöjesliv och har gjorts mer folklig med början på 1950-talet då den om- gestaltades i modernistisk riktning. Genom sin mångskiktade historia mitt i den kungliga huvudstaden är den ett av Sveriges viktigaste offentliga rum. Under historiens gång fram till vår tid har olika epoker följaktligen gestaltat och iscensatt olika användning av Kungsträdgården. I föreläsningen skildras plat- sens olika epoker eller scener och de historiska spår som finns kvar lyfts fram.

Föreläsare: Bengt Isling, landskapsarkitekt med bl.a. tre Sienapris på meritlistan och Urban Nilsson, byggnadsantikvarie specialiserad på kulturmiljöutredningar och att ta tillvara kulturhistoriskt värde i planprocesser. Båda är yrkesverksamma på Nyréns Arkitektkontor.

Adress: Västra Trädgårdsgatan 2, Stockholm, hos Kinesiska kulturcentret, i Kungsträdgårdens äldsta hus, ursprungligen drottning Kristinas lusthus från 1600-talet.
Samarrangemang Kinesiska kulturcentret och Bebyggelsehistoriska föreningen.
 Kinesiskt te och kaka serveras.
Anmälan till: maria@cccstockholm.org Maria Nordsø Lundberg
OSA senast 1 april.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *